I原券 標籤基本資料 ()名次關鍵字指數
1五倍券6.650
2加碼券6.650
3國旅券6.650
4客庄券6.650
5地方創生券6.650
6藝FUN券6.650
7農遊券6.650
8動滋券6.650
9中獎4.910
10中籤4.910
11第二波4.910
12i原券4.910
13第一波4.910
14表單4.910
15加碼券規則1.740
16加碼券使用方式1.740
17加碼券中獎查詢平台1.740
18加碼券使用範圍1.740
19加碼券中獎通知1.740
20振興5倍券1.740
215倍券1.740
22五倍振興券1.740
23I原券1.740
24振興1.740
25加碼券中獎號碼查詢1.740
26五倍券中獎率1.740
27新冠肺炎1.740
28加碼券中獎查詢1.740