i原券 標籤基本資料 ()名次關鍵字指數
1i原券26.370
2國旅券26.050
3農遊券25.050
4加碼券19.670
5五倍券17.070
6動滋券12.960
7藝FUN券8.360
8地方創生券6.590
9客庄券6.590
10藝Fun券5.370
11原民會4.630
12振興五倍券4.630
13生活4.310
14I原券4.310
15973.980
16323.980
17身分證末2碼3.980
18中籤3.750
19藝fun券3.270
20身分證3.040
21中了兩個加碼券怎麼辦?2.310
223C科技2.270
23Apple新聞2.270
24五倍加碼券速查2.270
25中籤率2.040
26快新聞2.000
27身分證字號2.000
28藝fun券2.01.310
29加碼券怎麼領?1.310
30數位藝FUN券1.310
31精選1.310
3232好幸運1.310
33天選之人1.310
34i原券1.000
35中籤號碼1.000
36開獎號碼1.000
37懶人包1.000
38時程1.000
39抽籤1.000
40機會1.000
41中獎1.000
42振興券1.000
43五倍券加碼抽籤1.000
44五倍券中獎率1.000
45五倍券中籤率1.000
468大加碼券1.000
47加碼券中籤率1.000
48八大加碼券怎麼領1.000
49振興1.000
50五倍券加碼1.000
51八大加碼券1.000
52加碼券抽獎查詢1.000
53中獎號碼1.000
54振興五倍加碼券速查1.000
55加碼券抽獎方式1.000
56加碼券抽獎名單1.000
57加碼券抽獎結果1.000
58加碼券抽獎號碼1.000
59查詢網站1.000